MODUL KURSUS SKM 3

 

CO1- PEMBACAAN PRUF

CO- Pembacaan Pruf  Pertama

Pengenalan kepada Organisasi Penerbitan 

Pengenalan Buku 1 (Jenis-jenis Buku)

Asas Penerbitan 2 (Proses)

Asas Penerbitan 3 (bentuk Penerbitan)

Gaya Penerbitan

Anatomi Buku 1 (Bahagian-bahagian Buku)

Anatomi Buku 2 (Bahagian Teks dan Akhiran)

Anatomi Buku 3 (Tanda Baca)

Anatomi Buku 4 (Huruf Besar, Huruf Condong dan Penomboran)

Anatomi Buku 5 (Singkatan dan Akronim)

Anatomi Buku 6 (Piawaian Teknikal, Tatanama dan Penamaan Sains)

Anatomi Buku 7 (Piawaian Teknikal-Simbol Teknikal)

Anatomi Buku 8 (Rumus dan Persamaan)

Anatomi Buku 9 (Transliterasi Huruf Arab-Rumi)

Anatomi Buku 10 (Dokumentasi-Penunujuk Rujukan dlam Teks)

Anatomi Buku 11 (Nota)

Anatomi Buku 12 (Petikan)

Anatomi Buku 13 (Bibiliografi)

 

CO1- Pengendalian Pembetulan Pengarang

Pengenalan Pengarang 

Peranan dan Tanggungjawab Pengarang

Ciri-ciri Pengarang yang Baik

Gaya Penulisan Pengarang 

Teknik Penulisan

Kesilapan Pengarang

Pengenalan Pengurusan Fail

Pengurusan Fail 1

Urusan Surat-Menyurat 1 (Surat)

Urusan Surat-Menyurat 2 (Memo)

Pengenalan Rekod

Fail Digital

Pengurusan Rekod

Penyimpanan Rekod

Kerahsiaan

Jenis-jenis Rekod dan Kaedah Perekodan

 

CO1- Pembacaan Pruf Berikutnya

Asas Penerbitan Elektronik

Pengenalan Pembacaan Pruf secara Elektronik

Pengenalan Perisian dalam Pembacaan Pruf

Pengenalan Elektronik 1 Microsoft Word 1

Penerbitan Elektronik 2 Microsoft Word 2

Penerbitan Elektronik 3 Track Changes

Perisian 2 Excel 1

Perisian 3 in Design 1

Perisian 4 Photoshop 1

Perisian 5 Ilustrator 1

Asas Grafik dan Ilustrasi

Ilustrasi dan Gambar Foto

Peta, Rajah, Carta dan Jadual

 

CO1- Penggabungan Indeks

Pengenalan dan Kepentingan Indeks

Indeks 1 (Indeks Perkara)

Indeks 2 (Indeks Pengarang)

Indeks 3 (Indeks Bidang)

Indeks 4 (Indeks Bercampur) 1

Indeks 4 (Indeks Bercampur) 2

Indeks

Kaedah Penyediaan Indeks (Manual)

Kaedah Penyediaan Indeks 2 (Elektronik)

Pembacaan Pruf Indeks 1

Pembacaan Pruf Indeks 2

 

CO1- Pruf Akhir

Ciri-ciri Penting Pruf Akhir

Komponen Pruf Akhir

Penyediaan Pruf Akhir I (Teks)

Penyediaan Pruf Akhir II (Teks)

Penyediaan Pruf Akhir III (Bahan Grafik)

Penyediaan Pruf IV (Bahana Awalan)

Penyediaan Pruf V (Bahan Akhiran)

Naskhah Sedia Kamera

Senarai Semak Pruf

Keselamatan Bahan

 

 

CO2- PENGENDALIAN DOKUMEN PRAPENERBITAN

CO2- Perolehan ISBN dan Kod Bar

ISBN/ISSN

Kod Jalur

Jenis-jenis Kod

Komponen ISBN

Proses Mendapatkan ISBN dan Kod Jalur 1

Proses Mendapatkan ISBN dan Kod Jalur 2

Teknologi dalam ISBN dan Kod Jalur

Pengelasan ISBN

 

CO2- Pengkatalogan dlam Penerbitan CIP

CIP

Bentuk-bentuk CIP

CIP dan Bahan Terbitan

Kegunaan CIP

Komponen dalam CIP

Proses Mendapatkan CIP

CIP dan Perpustakaan Negara 1

CIP dan Perpustakaan Negara 2

Pengurusan Fail 2

 

CO2- Dokumen Spesifikasi Buku

Pengenalan Spesifikasi Buku

Pengenalan Perolehan Penerbitan

Dokumen Spesifikasi Buku

Maklumat Spesifikasi Buku 1 (Umum) 1

Maklumat Spesifikasi Buku 1 (Umum) 2

Maklumat Spesifikasi Buku (Teknikal)

Jenis Borang atau Memo Permohonan Perolehan

Penyediaan Borang atau Memo Permohonan Perolehan

Pengurusan Fail 3

 

CO2- Penyediaan Dokumentasi Perjanjian

Pengenalan Perjanjian Penerbitan 

Dasar Penerbitan Negara 1

Dasar Penerbitan Negara 2

Akta dalam Penerbitan 

Akta Hak Cipta

Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 

Akta Rahsia Rasmi

Akta Hak Cipta & Dokumentasi Perjanjian antara Penulis dengan Penerbit

Penyediaan/Format DOkumen Perjanjian

 

CO2- Persediaan Perolehan Penerbitan

Pengenalan Kerja Perolehan

Kaedah Perolehan Penerbitan 

Dokumen dalam Perolehan Penerbitan

Piawai Perolehan 1 (Kaedah)

Piawai Perolehan 2 (Sebut Harga)

 

 

CO3- PENGENDALIAN DOKUMEN PENERBITAN

co3- Pelaksanaan Kerja Koresponden Dalaman

Pengenalan Kerja Koresponden Dalaman (SEMAK ISO DBP)

Pengenalan Prosedur Operasi Standard (SOP)

Arahan Kerja Koresponden Dalaman

SOP: Fail Meja I

SOP: Manual Prosedur Kerja I

SOP: Manual Kualiti I

Kesantunan Berbahasa: Tulisan I dan Kesantunan Berbahasa: Lisan I

 

CO3- Pelaksanaan Kerja Koresponden  Luaran

Pengenalan Kerja Koresponden Luaran dan Arahan Kerja Koresponden Luaran

SOP: Fail Meja II

SOP: Manual Prosedur Kerja II

SOP: Manual Kualiti III

Kesantunan Berbahasa: Tulisan II dan Kesantunan Berbahasa: Lisan II

 

CO3- Pengemaskinian Laporan Kemajuan Manuskrip

Pengenalan Laporan (Pengenalan Laporan, Tujuan Laporan dan Maklumat Laporan)

Laporan Kemajuan Manuskrip dan Mengemas Kini Laporan

Peranan Penilai, Penulis, Petugas Luar dan Pereka Bentuk

Proses Mendapatkan Laporan Kemajuan, Kaedah Pelaporan & Kaedah Penyerahan dan Penyimpanan Laporan  

 

CO-3 Melaksanakan Kerja Penaipan

Pengenalan Penaipan dan Peralatan

Rupa Taip dan Saiz

Ilustrasi dalam MS Word

Jadual dan Carta dalam MS Word

 

CO3- Masukan Entri Pangkalan Data

Pengenalan dan Jenis Entri

Pengenalan Pangkalan Data

EXCELL 2

Sistem Pangkalan Data DBP

Penjanaan Laporan

 

CO3- Perolehan Bahan Tambahan Manuskrip

Jenis-jenis Bahan Tambahan dan Mengenal Pasti Bahan

Tambahan untuk Manuskrip dan sumber Bahan Tambahan 

Kaedah Mendapatkan Bahan

 

CO3- Pemantauan Kemajuan Penilai

Pengenalan Penilaian/Penilai dan Mengenal Pasti Penilai

Dokumen Penilaian dan Pemantauan Kemajuan Penilaian/Penilai

Tugas-tugas Penilai

Jawatankuasa Editorial, Jawatankuasa Penerbitan dan Jawatankuasa Penerbitan dan Jawatankuasa Pakar Bidang

Laporan Kemajuan Penilaian/Penilai

 

CO3- Pemantauan Kemajuan Pengarang

Pengenalan dan Mengenal Pasti Penulisan/Pengarang

Tugas-tugas Penulis/Pengarang

Dokumen Penulis/Pengarang

Pemantauan Kemajuan Penulisan/Pengarang

Laporan Kemajuan Penulisan/Pengarang

 

CO3- Pemantauan Kemajuan Kerja Penyuntingan Bebas

Asas Penyuntingan (Pengenalan)

Asas Penyuntingan Substantif

Asas Penyuntingan Kopi

Mengenal Pasti Penyunting Bebas, Tugas-tugas Penyunting Bebas dan Dokumen Penyunting Bebas

Pemantauan Kemajuan dan Laporan Penyuntingan/Penyunting Bebas

 

CO3- Pemantauan Kemajuan Kerja Reka Bentuk

Pengenalan Reka Bentuk/Pereka dan Mengenal Pasti Pereka

Tugas-tugas Pereka dan Dokumen Reka Bentuk 

Pemantauan Kemajuan Kerja Reka Bentu/Pereka dan Laporan Kemajuan Kerja Reka Bentuk/Pereka

 

 

CO4- PENGENDALIAN DOKUMEN PASCAPENERBITAN

CO4- Penyerahan Naskhah Perpustakaan

Perpustakaan dan Naskhah Perpustakaan

Prosedur Penghantaran Naskhah, Borang Penyerahan Naskhah Perpustakaan, Format Borang Penyerahan Naskhah Perpustakaan dan Kaedah Penyertaan Naskhah Perpustakaan

 

CO4- Penyerahan Naskhah Pengarang

Naskhah Pengarang dan Perekodan Naskhah Pengarang

Prosedur Penghantaran Naskhah Pengarang, Borang Penyerahan Naskhah Pengarang, Format Borang Penyerahan Naskhah Pengarang dan Kaedah Penyerahan Naskhah Pengarang

Lesen Penerbitan 1

Lesen Penerbitan 2

 

CO4- Pengumuman Buku Terbitan Baharu

Pengenalan Buku Terbitan Baharu dan Pengenalan Pengumuman Buku Terbitan Baharu

Maklumat Buku Baharu

Asas Pengurusan Perniagaan

Asas Industri Buku

Asas Pengiklanan

 

CO4- Pengendalian Ulasan Buku

Pengenalan Ulasan Buku/Resensi Buku

Bentuk Ulasan

Penyediaan Bahan Ulasan Buku

Pengendalian Ulasan Buku 1: Praulasan

Pengendalian Ulasan Buku 2: Semasa Ulasan

Pengendalian Ulasan Buku 3: Pascaulasan

Peranan Media

 

CO4- Penyimpanan Buku Penerbitan

Pengenalan Penyimpanan Bahan Terbitan dan Tatacara Penyimpanan Bahan Terbitan Bercetak

Tatacara Penyimpanan Bahan Terbitan Digital

Perkakasan/Perisian untuk Penyimpanan

Sijil Perakuan Mutu

Buku Log

Pengenalan Penstoran Bahan

 

CO4- Penyimpanan Buku Terbitan Baharu

Penstoran Bahan 1: Pengenalan Penyimpanan Fizikal dan Penstoran Bahan Penyimpanan Fizikal

Pembungkusan

Penstoran Bahan 2: Penyimpanan Fizikal-Kod/Label dan Penstoran Bahan Penyimpanan Fizikal-Warna

Penstoran Bahan 3: Penyimpanan Fizikal-Kawalan

Penstoran Bahan 4: Penyimpanan Fizikal-Keselamatan Bangunan

Penstoran Bahan 5: Penyimpanan Fizikal-Keselamatan Bahan

 

CO4- Penyimpanan Salinan Lembut Bahan Penerbitan

Penstoran Bahan 6: Pengenalan Penyimpanan Digital

Cakera Luar

Portal Penerbitan

Pemacu Jari (pendrive)

Penyusunan Bahan Digital

Langkah Keselamatan Penyimpanan Bahan Digital

 

CO4- Penyimpanan Dokumen Buku

Pengenalan Kabinet Fail, Kabinet Fail dan Penggunaan Kabinet

Kabinet Kebal dan Kselamatan Kabinet

Langkah Penyimpanan Fail dan Kawalan Fail

 

CO4- Pelupusan Bahan Penerbitan

Pengenalan Pelupusan Bahan Penerbitan, Penentuan Bahan Pelupusan dan Rekod Pelupusan Bahan

Proses Pelupusan Bahan

Kaedah Pelupusan Bahan dan Lokasi Pelupusan Bahan

Keselamatan dalam Pelupusan Bahan